แพทย์ผิวดีคลินิก

**  พญ.กิตธีรา ชัยสัมฤทธิ์ผล **
–   แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
–   วุฒิบัตรตจวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง  (Board of Dermatology)
–   ประกาศนียบัตร ตจศัลยศาสตร์ สถาบันโรคผิวหนัง (Fellowship in dermatosurgery)
** พญ.ภัทร์นฤน สถิรพงษะสุทธิ **
 –   แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียตรนิยมอันดับสอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
 –   วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา ร.พ.พระมงกุฎเกล้า แพทยสภา (Board of Dermatology)
 –   Hugh Greenway Superficial Anatomy, University of California, San Diego
 –   Cosmetic Dermatology, University of Miami
** พญ. ธัญญรัตน์  เหตระกูล **
–   แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียตรนิยมอันดับสอง ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
Board of dermatology สถาบันโรคผิวหนัง
**  พ.ญ. ทิมาพร ปัตยะกร  **
–   แพทยศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
–   วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญตจวิทยา (โรคผิวหนัง) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  (Thai board of Dermatology)
** พญ.  เกวลิน  พุทธบริวาร **
–    แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
– Board of dermatology สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กทม
** พญ. กุหลาบ  จิตต์มิตรภาพ **
– MD., Board G.P., Dip.Dermatology (U.London)
– Fellowship in contact Dermatitis,  St. John Hospital , Institute of dermatology England
– Fellowship in Dermatology & Cosmetic. King College hospital  (University of London, UK)
– Consultant of contact Dermatitis staff at  Institute of dermatology
– อดีตอาจารย์พิเศษสถาบันโรคผิวหนังทางด้านภูมิแพ้ผิวหนัง Contact Dermatitis
– อาจารย์พิเศษสอนหลักสูตร Recent advance in Aesthetic Dermatology Mae fah Luang University
**  พญ.ปรียาภรณ์ มณีจันทร์  **
 –   แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรติ์นิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
–    Diploma of dermatology and Dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
–    American board certification of Antiaging medicine
**  พญ. รวมพร งามมงคลรัตน์  **
–   ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
–    Diploma in clinical dermatology คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
–    Research Fellowship in clinical dermatology คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
–    Master of Science in dermatology, Boston University, USA
–    Fellowship in Cosmetic Dermatology, Mount Sinai Hospital, Miami, USA
**  พญ.นุชจรินทร์ เตกะจรินทร์   **  MD, MSc.
–   แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556
    (MD.(second class honour) Faculty of medicine, Chulalongkorn university)
– ปริญญาบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560
  (MSc. in dermatology, Chulalongkorn university)
–  ประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอดสาขาตจวิทยาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2561
    (Diplomate of Fellowship in Dermatosurgery, Chulalongkorn university)
Professional menbership
– สมาชิกแพทยสภา (Member of Medical Council of Thailand since 2012)
– สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (Member of the Dermatology Society of Thailand (DST) since 2015)
– สมาชิกสมาคมตจศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Member of Association for Dermatologic Surgery of
  Thailand (ADS) since 2019)
– สมาชิกสมาคมตจศัลยศาสตร์นานาชาติ (Member of International Society for Dermatologic Surgery(ISDS)
   since 2019)
**  พญ.อุไรวรรณ โลหะอนันต์พงศ์  **
–   แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Master of science in Dermatology, Mae Fah Luang University
– Visiting fellow in Cosmetic and Laser dermatology, Saint Joseph Hospital, Germany
**   พญ. นิดา เจตาภิวัฒน์  **
–   แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– American board certification of Antiaging medicine
** พญ.สุธาสินี พริ้งศุลกะ  **   , MD
– Doctor of Medicine, Rangsit University
– Diploma in Clinical Dermatology, Distinction, Queen Mary University of London
– Diploma in Aesthetic Medicine, American Board of Aesthetic Medicine

ดูบทความอื่นๆ

Special Offer

ติดตาม ผิวดีคลินิค ทุกช่องทางได้ที่นี่

ให้เราดูแลทุกปัญหาผิวของคุณ พร้อมรับโปรโมชั่น ยกกระชับผิว หลากหลายแพ็กเกจ คลิก!